Badania i statystyki

Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji pod redakcją dr. hab. Ryszarda Szarfenberga, przedstawia obraz pomocy i integracji społecznej w wielu perspektywach: polskiej i zagranicznej, centralnej i lokalnej, ogólnej i szczegółowej, prawnej i praktycznej. Zachęcam do lektury raportu, którego tekst pobrać możecie Państwo klikając na tytuł raportu.

Diagnoza społeczna 2015. Ze wstępu: „Diagnoza społeczna jest kompleksową próbą uzupełnienia diagnozy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych o kompleksowe dane na temat gospodarstw domowych oraz postaw, stanu ducha i zachowań osób tworzących te gospodarstwa; jest diagnozą warunków i jakości życia Polaków w ich własnym sprawozdaniu”.

Ubóstwo w Polsce w latach 2013 / 2014. Ubóstwo, to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Chociaż nikt nie kwestionuje faktu, że ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, to dla polityki społecznej podstawowe znaczenie ciągle mają informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego. Podstawę publikowanych przez GUS w sposób regularny danych dotyczących zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce stanowią wyniki badań budżetów gospodarstw domowych.

Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r. Charakterystyka korzystających z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych, w których dochód na osobę nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego w zakresie pomocy społecznej. Rodzaje problemów, które spowodowały wystąpienie o pomoc, formy kierowanej pomocy, a także uwarunkowania pomocy społecznej w poszczególnych regionach kraju.