SuperwizorzyDanuta Polczyk

Superwizja pracy socjalnej w rodzinie wieloproblemowej

Pani Danuta Polczyk jest socjologiem, metodykiem i certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej oraz organizatorem pomocy społecznej. Pracuje w pomocy społecznej od ponad 25 lat. Od roku 1990 jako praktyk, wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz pracowników socjalnych.  Ponad 20 lat pracy terenowej i 20 lat realizacji wsparcia metodycznego i superwizyjnego dla pracowników socjalnych. Jest praktykiem specjalizującym się w pracy socjalnej na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz rodzin dotkniętych problemem przemocy; Współtworzyła nowatorskie programy socjalne na rzecz rodzin wykluczonych oraz autorskie projekty wdrażające metodykę pracy trenerów rodzinnych; Uczestniczyła w tworzeniu standardów pracy socjalnej z rodziną i dziećmi oraz standardów specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi; W ramach kierowanego przez siebie Działu Metodycznego wdrażała indywidualne poradnictwo metodyczne, zespoły konsultacyjne, interdyscyplinarne oraz zespoły problemowo – zadaniowe dla pracowników socjalnych w obszarze wsparcia rodzin z dziećmi; Jest autorką publikacji z obszaru socjalizacji rodzin wieloproblemowych oraz aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”. Przeprowadziła ponad 1000 godzin udokumentowanych, indywidualnych oraz grupowych superwizji pracy socjalnej z rodzinami wieloproblemowymi.

Polecam skorzystanie ze wsparcia superwizyjnego Danuty Polczyk wszystkim osobom pracującym z rodzinami wieloproblemowymi z dziećmi (pracownikom socjalnym, asystentom rodziny, koordynatorom pieczy zastępczej)

Kontakt z Danusią: Telefon: 605 – 284 – 226; e-mail: danusiapolczyk@o2.pl