Szkolenia


Zachęcam Państwa do organizacji szkoleń z obszaru pomocy i integracji społecznej.

Oto oferta szkoleń:

 • Superwizja pracy socjalnej / kształcenie umiejętności superwizyjnych. Szkolenia pod nazwą: „Spotkania z superwizją pracy socjalnej” dla kadry kierowniczej i pracowników merytorycznych OPS, zachęcające do wdrażania superwizji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 • Metodyka pracy socjalnej / w tym między innymi: analiza sytuacji klienta, diagnoza, określanie obszarów problemowych, cele pracy socjalnej, długofalowy plan pracy socjalnej, budowanie przymierza pomocowego, budowanie relacji z klientem, planowanie działań, towarzyszenie, ewaluacja działań w pracy socjalnej.
 • Aktywizacja zawodowa i readaptacja zawodowa osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia (także byłych więźniów i osób warunkowo skazanych). Elementy Job Coachingu w pracy z klientem.
 • Szkolenia dotyczące negocjowania porozumienia z klientem pomocy społecznej (negocjowanie  postanowień kontraktu socjalnego części A i B).
 • Opracowywanie Indywidualnego Planu Działań (IPD), Określenie Potencjału Zawodowego (OPZ), przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Zawodowej na potrzeby projektów unijnych.
 • Prowadzenie warsztatów w ramach Treningów Umiejętności Społecznych (TUS) Klubów Integracji społecznej (KIS).
 • Usługa trenera pracy / trenera zatrudnienia wspieranego.
 • Wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej, kuratorów, doradców, pośredników pracy i pedagogów w pracy z klientem pozostającym bez pracy. Doskonalenie warsztatu pracy z osobami poszukującymi zatrudnienia.
 • Metody motywacji klientów długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Praca z klientem niedobrowolnym.
 • Skuteczne wzorce pracy z klientem pomocy społecznej według Virginii Satir.
 • Wykorzystanie umiejętności coachingowych w pracy socjalnej.
 • Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej.
 • Standardy pracy socjalnej i reorganizacja w pomocy społecznej.
 • Realizacja projektów socjalnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 • Dialog Motywujący i Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej.
 • Umiejętności interpersonalne (szkolenia miękkie dla pracowników socjalnych i klientów pomocy społecznej).

Programy szkoleń, warsztatów i konsultacji oraz harmonogramy zajęć dostosowuję do indywidualnych potrzeb odbiorców i przesyłam na życzenie zainteresowanym.