Praca socjalna

Praca socjalna z osobami pozostającymi bez pracy

Cele Pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy. O ile celem instytucji rynku pracy jest pełne i produktywne zatrudnienie osób, o tyle celem głównym instytucji pomocy społecznej w działaniach na rzecz osób pozostających bez pracy jest:

wzmocnienie oraz stworzenie warunków sprzyjających odzyskaniu zdolności do funkcjonowania klientów na rynku pracy poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych i zawodowych.

Pomoc świadczona w ramach pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy, postrzegana przez pryzmat tak postawionego celu powinna przyczynić się do realizacji następujących celów szczegółowych:

  • zmiany postaw wobec własnego bezrobocia,
  • zdobycia zdolności adaptacyjnych w środowisku pracy i sąsiedzkim,
  • wzrostu własnych umiejętności zawodowych i interpersonalnych,
  • rozwoju aspiracji i konkretyzacji planów życiowych,
  • poprawy funkcjonowania psychospołecznego w tym wzrostu samooceny,
  • samodzielności w rozwiązywaniu własnych problemów,
  • wzrostu odpowiedzialności za własne życie.

Przedstawione poniżej rozwiązania to propozycja wskazania najważniejszych aspektów pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy – zagrożonymi wykluczeniem społecznym.  Metodologia działań z tą grupą klientów to wciąż jeszcze otwarta księga – daje możliwość wprowadzania nowych rozwiązań, modyfikacji metod już istniejących, elastycznego dopasowania się do potrzeb klienta i rynku pracy. Praca z tą grupą osób, łącząca niezwykły szacunek dla klienta, wrażliwość i profesjonalizm – może stać się źródłem ogromnej satysfakcji. Warto jest wiedzieć co nowego dzieje się w tym obszarze. Zachęcam Państwa do lektury!
Klikając na tytuł można pozyskać materiały w formacie pdf.

Metodyka pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy

Modelowy przykład działań pracownika socjalnego w pracy z osobą pozostającą bez pracy z uwzględnieniem wszystkich etapów metodycznego działania

Praktyczny informator / stworzony w katowickim MOPS/ dla pracowników socjalnych chcących poszerzyć swój warsztat pracy z osobą pozostającą bez pracy

Wsparcie instytucjonalne dla osób poszukujących pracy – materiał dydaktyczny

Standard pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy