Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Praca socjalna jest profesją opartą na praktyce i akademicką dyscypliną, która promuje zmianę społeczną i rozwój, społeczną spójność oraz empowerment i wyzwolenie ludzi. Głównymi zasadami pracy socjalnej są prawa człowieka, wspólnotowe poczucie odpowiedzialności i poszanowanie dla różnic. Praca socjalna oparta na własnych teoriach, naukach społecznych i humanistycznych oraz na rdzennej wiedzy angażuje ludzi i struktury społeczne do występowania przeciwko życiowym trudnościom i na rzecz poprawy ludzkiego bytu.

(definicja została zaakceptowana w lipcu 2014 r. przez Zgromadzenia Ogólne Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych i Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej)

Obchodzony dnia 21 marca każdego roku Światowy Dzień Pracy Socjalnej ustanowiony został jako inicjatywa Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW). W obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej włączają się poszczególne organizacje członkowskie IFSW organizując spotkania, debaty oraz promując wartości, na których opiera się praca socjalna. Do IFSW należy także Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS). Tego typu inicjatywy służą podkreśleniu znaczenia pracy socjalnej dla budowania społeczeństwa opartego na poszanowaniu i wzmacnianiu ludzkiej godności. W dniu światowego święta wszystkim pracownikom służb społecznych życzę entuzjazmu, inspiracji oraz wciąż wzrastającego profesjonalizmu i prestiżu naszego zawodu!