Klub Pracy Socjalnej

13 maja 2015 roku odbyło się trzecie spotkanie Klubu Pracy Socjalnej organizowane w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Inicjatorem Klubu jest prof. Jerzy Krzyszkowski. Celem Klubu Pracy Socjalnej jest organizacja spotkań teoretyków oraz studentów pracy socjalnej  APS z kadrą instytucji pomocy społecznej, analiza wyzwań i wymiana doświadczeń w obszarze pomagania. Na spotkaniu miałem przyjemność wystąpić z referatem, którego tematem była superwizja pracy socjalnej dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W ramach spotkania chętni uczestnicy Klubu mieli możliwość wziąć udział w sesji superwizji pracy socjalnej. Sesja miała charakter symulacji ze współuczestnictwem obserwatorów (pierwszy i drugi krąg). Omawiany był przypadek rodziny korzystającej z pomocy MOPS, objętej wsparciem asystenta rodziny. W ramach sesji przedstawiałem uczestnikom oraz obserwatorom poszczególne etapy sesji superwizyjnej.
Wielkie podziękowania dla kadry naukowej APS – Ani, Kasi i Izy, dziękuję Markowi, jedynemu studentowi uczestniczącemu w sesji. Bardzo dziękuję pracowniczkom socjalnym z Warszawy – Ewelinie i Agnieszce za aktywny udział. Szczególne podziękowania dla Ewy Leśniak – Berek za wsparcie w przedstawieniu przypadku i profesjonalny genogram! Dziękuję także profesorowi Jerzemu Krzyszkowskiemu za zaproszenie do Klubu i możliwość promocji superwizji pracy socjalnej!

 

Szkolenie podnoszące kompetencje superwizyjne specjalistów pracy socjalnej.

W latach 2012 – 2014 podjęto w Polsce szereg inicjatyw mających na celu refleksję nad tym, jak ma wyglądać superwizja pracy socjalnej w naszym kraju. Z inicjatywy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wdrożono do realizacji projekt pod nazwą: „Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej” . Celem projektu było utworzenie standardu superwizji pracy socjalnej, mającego zapewnić warunki wypełnienia wszystkich jej funkcji w powstającym systemie superwizji pracy socjalnej w Polsce. Realizacja projektu odbywała się wieloetapowo i na kilku płaszczyznach. Wynikało to z konieczności uwzględnienia potrzeb i oczekiwań środowiska, otoczenia instytucjonalnego i uwarunkowań społeczno-kulturowych, a także stanu współczesnej wiedzy i praktycznych doświadczeń z realizacji superwizji w krajach bardziej doświadczonych w jej stosowaniu.

  1. Po pierwsze, przeprowadzono ogólnopolskie badanie wśród pracowników oraz kadry kierowniczej służb społecznych dotyczące wiedzy o superwizji pracy socjalnej, doświadczeń związanych z uczestnictwem w sesjach oraz oczekiwań w aspekcie skuteczności superwizji w przyszłości .
  2. Kolejnymi, równoległymi działaniami w projekcie było powołanie grupy eksperckiej składającej się z praktyków pracy socjalnej i superwizji pracy socjalnej oraz naukowców specjalizujących się w tematyce superwizji. Ich zadaniem było podjęcie prac nad standardem superwizji pracy socjalnej w Polsce.
  3. Ponadto, na terenie kilku województw przeprowadzono badawcze, grupowe, tak zwane „terenowe” sesje superwizyjne, których celem było wypracowanie przez uczestników sesji rekomendacji do prac nad standardem superwizji.
  4. Innym z zadań projektu było zorganizowanie szkoleń podnoszących kompetencje superwizyjne specjalistów pracy socjalnej. Wnioski płynące z ewaluacji szkoleń posłużyły wypracowaniu rekomendacji do szkolenia przyszłych superwizorów pracy socjalnej.
  5. W ramach projektu skorzystano także z doświadczeń innych krajów, dzięki opracowaniu ekspertyz zagranicznych opisujących „zachodnie” modele superwizji.

Zwieńczeniem tych działań było wypracowanie modelu standardu superwizji pracy socjalnej, określającego zestaw zalecanych norm, związanych z wprowadzeniem superwizji pracy socjalnej do systemu pomocy społecznej w Polsce. Model ten wskazał także zakresy odpowiedzialności instytucji, pracownika i superwizora w stosunku do profesjonalnej superwizji. Poniżej zdjęcie uczestników szkolenia podnoszącego umiejętności superwizyjne, organizowanego w Katowicach, w ramach projektu przez Firmę Szkoleniową Praxe.

Katowice 2014r. Szkolenia superwizyjne dla specjalistów pracy socjalnej. Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia, prowadzący oraz przedstawiciele Departamentu Pracy i Polityki Społecznej.

Katowice 2013r. Szkolenia superwizyjne dla specjalistów pracy socjalnej. Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia, prowadzący oraz przedstawiciele Departamentu Pracy i Polityki Społecznej.