Super-Wizje z przyszłymi superwizorami

W grudniu bieżącego roku odbył się ostatni z moim udziałem trening superwizyjny w ramach pierwszego w Polsce szkolenia dla przyszłych certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej, organizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu. Po zakończeniu kursu i pomyślnym zdaniu egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną absolwenci szkolenia zasilą grono certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. W ramach modułu praktycznego uczestnicy szkolenia ćwiczyli pod moim czujnym okiem umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia sesji superwizji pracy socjalnej. To były bardzo trudne, ale zarazem inspirujące i pouczające spotkania, prawdziwe super – wizje! Analizowaliśmy wspólnie i poddawaliśmy refleksji takie aspekty sesji, jak: organizacja przestrzeni, ustalenie i wywiązywanie się z zasad, wykorzystanie czasu, tempo zajęć, pomoce dydaktyczne, wykorzystanie materiałów informacyjnych, kierowanie procesem grupowym, dobór metod i środków dydaktycznych, przekazywanie treści, styl prowadzenia zajęć, postawa prowadzących sesje, interakcja z uczestnikami, przygotowanie do sesji, zgodność tematu i treści sesji z omawianym zagadnieniem superwizyjnym oraz, co najważniejsze – wiedza merytoryczna superwizorów pracy socjalnej. Drodzy specjaliści, trzymam za Was kciuki!!

Treningi dla przyszłych certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 lutego 2018r. wydał zgodę na rozpoczęcie pierwszego w Polsce szkolenia dla certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. Pierwszą instytucją szkoleniową w Polsce, która uzyskała zgodę na prowadzenie tego szkolenia jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.  Zostałem zaproszony do współpracy i mam zaszczyt prowadzić w ramach tej inicjatywy moduł o nazwie: „trening superwizyjny”. Realizacja modułu zakłada zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia indywidualnych i grupowych sesji superwizji pracy socjalnej, stosowania technik i metod wykorzystywanych w praktyce superwizyjnej. Szkolenie rozpoczęło się w styczniu tego roku. Zakończy się we wrześniu 2020 roku. Potem uczestnicy szkolenia staną przed Centralną Komisją Egzaminacyjną i tam będą walczyć o certyfikaty superwizora pracy socjalnej.

Superwizja pracy socjalnej dla praktyków – już wkrótce podręcznik dla superwizorów pracy socjalnej!

Trwają końcowe prace nad pierwszym polskim podręcznikiem dla superwizorów pracy socjalnej, pod tytułem: „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” autorstwa: Piotra Domaradzkiego, Jerzego Krzyszkowskiego, Macieja Sosnowskiego i Aurelii Włoch.

Autorzy podręcznika. Od lewej: Maciej Sosnowski, Aurelia Włoch, Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski

Lato 2015, Mikołów. Autorzy podręcznika. Od lewej: Maciej Sosnowski, Aurelia Włoch, Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski.

Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” będzie praktycznym podręcznikiem pomocnym w rozwoju, pogłębieniu wiedzy i zainteresowań oraz zwiększeniu satysfakcji osób zajmujących się zawodowo pomaganiem. Książka będzie przeglądem wiedzy oraz doświadczeń autorów w obszarze grupowych oraz indywidualnych form superwizji pracy socjalnej

Co sprawia, że Ta książka będzie wyjątkowa?

  • Na polskim rynku dotychczas nie było publikacji czerpiącej z polskich doświadczeń superwizji pracy socjalnej. Jest to pierwszy podręcznik, opisujący wypracowane na polskim gruncie wzorce superwizji pracy socjalnej.
  • Zawiera w sobie wypracowane praktyczne ścieżki postępowania, wymagane standardy i procedury, oraz szczegółowe opisy przeprowadzonych sesji indywidualnych i grupowych.
  • Ukazuje także dobre praktyki w realizacji superwizji programów i projektów.
  • Zawiera w sobie opisy wykorzystywanych narzędzi, opis trudności i praktyczne wskazówki przezwyciężania trudności powstałych podczas sesji.
  • Jest praktycznym poradnikiem wdrażania superwizji w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej.

Dla kogo publikacja?

Odbiorcą podręcznika są metodycy pracy socjalnej, specjaliści pracy socjalnej, początkujący i praktykujący superwizorzy pracy socjalnej, kadra zarządzająca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz dydaktycy pracy socjalnej a także wszystkie osoby myślące o własnym rozwoju w obszarze pracy socjalnej.

Z recenzji Prof. WSP, dr hab. Mirosława Grewińskiego:
Mamy już sporadyczne doświadczenia w realizacji superwizji przez niektóre podmioty pomocy społecznej, a także kilka opracowań książkowych, które dotyczą stricte zagadnień superwizji pracy socjalnej czy też superwizji służb społecznych. Wszystko to jednak jest niewystarczające, jeśli poważnie myślimy o implementacji superwizji do głównego nurtu działań wspierających służby społeczne w systemie pomocy społecznej.
Dlatego też cieszy fakt, że czwórka ekspertów (teoretyków jak i praktyków) zajmująca się na co dzień zagadnieniami z zakresu pomocy społecznej podjęła się przygotowania publikacji, która miałaby być swoistym podręcznikiem dla pracowników socjalnych – jak mądrze i efektywnie wykorzystać superwizję w praktyce służb społecznych. Już na wstępie należy podkreślić, że największą wartością i atutem opracowania jest interdyscyplinarny zespół doświadczonych autorów, z którego przynajmniej dwie osoby to praktycy mający duże doświadczenie w pracy w podmiotach pomocy społecznej, którzy wykorzystywali superwizję w swojej profesjonalnej działalności, a dwaj kolejni to eksperci o dużym dorobku dydaktycznym w obrębie pomocy społecznej, w tym w zakresie superwizji”.

Czytaj dalej